Apache Commons Text存在Text4Shell安全漏洞(CVE-2022-42889),允許攻擊者遠端執行任意程式碼,請儘速確認並進行更新

內容說明:
研究人員發現Apache Commons Text存在Text4Shell安全漏洞(CVE-2022-42889),使用預設Lookup instance組態時,攻擊者可輸入特製之惡意內容觸發漏洞進而遠端執行任意程式碼。

 

受影響版本如下:
Apache Commons Text 1.5至1.9(含)版本

 

建議措施:
目前Apache官方已針對此漏洞釋出更新程式(https://commons.apache.org/proper/commons-text/download_text.cgi),請各機關儘速進行版本確認並更新至Apache Commons Text 1.10.0(含)以上版本。
 

參考資料:
1.https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
2.https://lists.apache.org/thread/n2bd4vdsgkqh2tm14l1wyc3jyol7s1om
3.https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/10/13/4
4.https://thehackernews.com/2022/10/hackers-started-exploiting-critical.html
5.https://zh-tw.tenable.com/plugins/nessus/166250
6.https://www.informationsecurity.com.tw/article/article_detail.aspx?aid=10140